Ogólne Warunki Umów

 

Postanowienia wstępne

 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez Polhost Ltd. z siedzibą 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, United Kingdom, zarejestrowaną pod numerem 9052179.
 2. Klientem jest podmiot zawierający z Polhost Ltd. umowę o świadczenie usługi.
 3. Regulaminy oznaczają wzorce umowne dla poszczególnych usług, których zaakceptowanie jest niezbędne do zamówienia i korzystania z tych usług.
 4. Okres Abonamentowy to okres czasu na który usługa udostępniana jest Klientowi, przy czym nie dłuższy niż określony w cenniku i elektronicznym wniosku zamówienia usługi. Okres Abonamentowy to maksymalny okres czasu na wykorzystanie parametrów usługi określonych w specyfikacji usługi, jeżeli takie parametry dla danej usługi zostały określone.
 5. Okres Próbny to okres pierwszych 14 dni kalendarzowych obowiązywania Okresu Abonamentowego, w trakcie których Klient może zrezygnować z usługi ponosząc jedynie koszty operacyjne określone w specyfikacji usługi. Okres Próbny wliczany jest w okres czasu stanowiący Okres Abonamentowy.
 6. Treść umowy między Polhost Ltd. a Klientem wyznaczają każdorazowo OWU, odpowiednie Regulaminy oraz jeżeli są przewidziane dla danej usługi – specyfikacje, parametry bezpieczeństwa i inne dokumenty, o których mowa w Regulaminach. Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią tych dokumentów, które dotyczą zamówionej usługi i akceptuje je bez zastrzeżeń.
 7. Wszelkie pojęcia zdefiniowane w OWU mają to samo znaczenie w Regulaminach chyba, że co innego wynika z zapisów Regulaminów.
 8. Do korzystania z usług świadczonych przez Polhost Ltd. niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową Mozilla Firefox w wersji aktualnej lub inną równorzędną przeglądarkę internetową.
 9. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 10. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych w procesie składania zamówienia. W przypadku stwierdzenia, że dane podane przez Klienta są nieprawdziwe lub niekompletne, Polhost Ltd. ma prawo zawiesić lub usunąć wszystkie zamówione przez Klienta usługi. Przed wypowiedzeniem umów Polhost Ltd. wezwie Klienta do poprawienia lub uzupełnienia danych wysyłając stosowne wezwanie na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.
 11. Polhost Ltd. ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta niezbędnych do wykonania usług. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu podczas składania zamówienia jest dobrowolne, lecz konieczne w celu świadczenia usług.
 12. W przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą Polhost Ltd. ma prawo zażądać dostarczenia dokumentów poświadczających prowadzenie działalności gospodarczej lub innych dokumentów poświadczających status prawny Klienta.
 13. W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi Polhost Ltd. ma prawo zażądać dostarczenia kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Klienta.

Obowiązki i odpowiedzialność Polhost Ltd.

 1. Polhost Ltd. zobowiązana jest świadczyć usługi z należytą starannością.
 2. W związku ze świadczonymi na rzecz Klienta usługami Polhost Ltd. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
  • trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn niezależnych od Polhost Ltd., w tym na skutek wystąpienia Siły Wyższej,
  • utraconych przez Klienta korzyści,
  • trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich za pomocą których usługa jest świadczona,
  • skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej usługi,
  • skutków naruszenia przez Klienta postanowień umowy o świadczenie usługi,
  • skutków wykorzystania pobranych przez Klienta z sieci Internet informacji oraz oprogramowania ani za ich treść, jeżeli nie pochodzą one od Polhost Ltd.,
  • skutków udostępnienia przez Klienta jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu usługi,
  • skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do usługi przez osoby trzecie, jeżeli
  • osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Klienta albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Klienta przed dostępem takich osób,
  • niedostarczenia wiadomości skierowanych do Klienta lub Użytkowników lub wysyłanych przez te osoby w przypadkach, gdy wiadomości te stanowią niezamówioną informację handlową lub w innych przypadkach blokady dostarczania wiadomości, wskazanych w specyfikacji danej usługi.
 3. Odpowiedzialność Polhost Ltd. względem Klienta w związku ze świadczoną na jego rzecz usługą jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta z tytułu świadczenia tej usługi.

Obowiązki i odpowiedzialność Klienta

 1. Klient zobowiązany jest do informowania Polhost Ltd. o wszelkich zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawiania faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu poczty elektronicznej pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane.
 2. Klient zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności za usługi.
 3. Klient zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych osobowych w celu zamawiania usług.
 4. Klient zobowiązany jest naprawić Polhost Ltd. wszelkie szkody jakie Polhost Ltd. poniesie w związku z korzystaniem przez Klienta ze świadczonej mu usługi z naruszeniem przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich.
 5. Klient zobowiązuje się do współdziałania z Polhost Ltd. w ewentualnych sporach sądowych oraz pozasądowych z osobami trzecimi, które będą dochodziły odpowiedzialności Polhost Ltd. w związku ze świadczonymi usługami na rzecz Klienta.

Obowiązek przestrzegania prawa

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze świadczonych usług w sposób zgodny z przeznaczeniem oraz nienaruszający praw osób trzecich oraz przepisów obowiązującego prawa.
 2. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze korzystania z usługi, a w szczególności o bezprawnym charakterze danych przechowywanych przez Klienta na udostępnionej powierzchni dysku, Polhost Ltd. ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zablokować świadczoną usługę.
 3. W przypadku uzyskania przez Polhost Ltd. informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z OWU lub Regulaminem bądź niezgodnie z przepisami prawa, Polhost Ltd. ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
 4. Klient zobowiązuje się do współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań użytkowników, którym Klient udostępnia usługę, w szczególności do podania danych umożliwiających identyfikację użytkownika odpowiednim organom władzy publicznej. Klient ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez osoby trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
 5. Klient oświadcza, że na wszelkie elementy dostarczone przez Klienta na potrzeby realizacji przez Polhost Ltd. na jego rzecz usług w przypadku których dostarczenie takich elementów jest konieczne (w szczególności utwory graficzne, dźwiękowe i utwory literackie), Klient posiada stosowne licencje lub inne uprawnienia. Polhost Ltd. zastrzega sobie prawo do wezwania Klienta do złożenia oświadczenia na piśmie lub w innej formie co do zakresu takich uprawnień. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości Polhost Ltd. przysługuje prawo odmowy wykorzystania dostarczonych elementów.

Płatności

 1. Opłata tytułem świadczenia usług i ustalana jest zgodnie cennikiem usług i znajdującym się na stronach internetowych Polhost Ltd., obowiązującym w chwili zamówienia usługi chyba, że poszczególne Regulaminy stanowią co innego i powinna zostać wniesiona przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Wnoszone opłaty są niepodzielne i rozliczane są w Okresach Abonamentowych chyba, że co innego wynika z oferty świadczenia konkretnej usługi.
 2. Polhost Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług, przy czym taka zmiana nie ma wpływu na ceny usług zamówionych przed zmianą.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem opłacenia usługi na wskazany przez Polhost Ltd. rachunek bankowy lub konto PayPal.
 4. Faktura tytułem świadczenia usługi wystawiana jest na dane Klienta podane przy składaniu zamówienia. Faktura wystawiana jest w terminie do 21 dni od daty odnotowania wpłaty na koncie Polhost Ltd..
 5. W przypadku dokonywania płatności za usługi w Polhost Ltd. koszty bankowe transakcji pokrywa Klient.

Przedłużanie Okresu Abonamentowego

 1. Przed końcem bieżącego Okresu Abonamentowego Polhost Ltd. poinformuje Klienta za pomocą poczty elektronicznej o upływie Okresu Abonamentowego oraz o wysokości opłat za przedłużenie okresu świadczenia usługi na kolejny Okres Abonamentowy. Przedłużenie Okresu Abonamentowego jest równoznaczne z zamówieniem usługi.
 2. Klient dokonuje przedłużenia Okresu Abonamentowego poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez Polhost Ltd., tytułem świadczenia u sługi, na kolejny Okres Abonamentowy.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem utrzymania Usługi na kolejny Okres Abonamentowy przed upływem terminu wskazanego informacji przesłanej przez Polhost Ltd., a w przypadku jego braku nie później niż 7 dni przed upływem bieżącego Okresu Abonamentowego.
 4. Brak wpłaty na rachunku bankowym Polhost Ltd. tytułem świadczenia usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym do ostatniego dnia bieżącego Okresu Abonamentowego usługi oznaczać będzie zablokowanie dostępu do usługi począwszy od następnego dnia po zakończeniu bieżącego Okresu Abonamentowego. Klient wyraża zgodę na przechowanie danych zgromadzonych w ramach usługi i usług dodatkowych przez okres kolejnych 14 dni.
 5. Jeśli w terminie 14 dni od daty zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego Polhost Ltd. odnotuje wpłatę na rachunku bankowym tytułem świadczenia usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym, dostęp do usługi zostanie odblokowany, a czas utrzymania usługi przedłużony o kolejny Okres Abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego.

Okres obowiązywania umowy i jej rozwiązanie

 1. Umowa o świadczenie usługi zawierana jest co do zasady na czas określony równy Okresowi Abonamentowemu. Umowa o świadczenie usługi ulega rozwiązaniu na skutek nieprzedłużenia Okresu Abonamentowego tej usługi zgodnie z postanowieniami OWU.
 2. Polhost Ltd. uprawniona będzie do rozwiązania umowy o świadczenie danej usługi w przypadku gdy:
  • Klient istotnie naruszy postanowienia umowy,
  • Klient będzie korzystał z usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem lub określonymi parametrami
  • Klient będzie działał na szkodę Polhost Ltd., innych klientów Polhost Ltd. lub użytkowników sieci Internet.
 3. Klient uprawniony będzie do rozwiązania umowy o świadczenie danej usługi w przypadku gdy Polhost Ltd. istotnie naruszy postanowienia umowy.
 4. Przed rozwiązaniem umowy Polhost Ltd. lub Klient wezwie drugą stronę umowy do zaprzestania naruszeń wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni na zaprzestanie tych naruszeń. Niezaprzestanie naruszeń umowy upoważnia drugą stronę umowy do jej rozwiązania.

Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia OWU są postanowieniami ogólnymi a kwestie nimi regulowane mogą być regulowane odmiennie przez postanowienia szczegółowe zawarte w Regulaminach.
 2. Polhost Ltd. zastrzega sobie prawo zmian OWU oraz poszczególnych Regulaminów z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Polhost Ltd. niezbędnych do świadczenia usług, zmiany w zakresie oferty świadczonych usług, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Polhost Ltd. z tym zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej Polhost Ltd. lub zmiana firmy nie stanowi zmiany umowy. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji OWU lub Regulaminów na stronach internetowych Polhost Ltd.. O zmianach Polhost Ltd. poinformuje Klienta drogą elektroniczną na kontaktowy adres poczty elektronicznej.
 3. Do umowy pomiędzy Klientem a Polhost Ltd. zastosowanie ma prawo brytyjski. Strony zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Wielkiej Brytanii.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a Polhost Ltd., którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Polhost Ltd.. Miejscem świadczenia usługi jest siedziba Polhost Ltd..
 5. OWU w wersji z dnia 05.10.2014 r.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

 

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

W cookies znajdują się niezbędne informacje do prawidłowego funkcjonowania serwisu, w szczególności procesu autoryzacji (logowania), uproszczenia operacji związanych z lepszym dopasowaniem serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności oraz w przypadku realizacji dodatkowych funkcjonalności serwisu np. liczników, sond, sklepów internetowych, serwowania reklam. Informacje zawarte w cookies mogą być odczytywane wyłącznie przez serwer, który je utworzył.

Jakich plików „cookies” używamy?

Powszechnie stosowane są dwa rodzaje plików cookie – sesyjne oraz stałe. „Cookies” sesyjne, to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. „Cookies” stałe pozostają w pamięci urządzenia użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja w przeglądarce oraz ich nie usuwanie. Większość przeglądarek, z których można korzystać na komputerach, smartfonach czy innych urządzeniach, domyślnie akceptuje pliki „cookies”. Można zmienić te zasady w ustawieniach przeglądarki, najczęściej w zakładce Prywatność. Użytkownik może zablokować automatyczną obsługę plików cookie bądź ustawić, aby przeglądarka informowała o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w zakładce Pomoc w menu przeglądarki. Prosimy jednak pamiętać, że wyłączenie plików „cookies” może mieć wpływ na wyświetlanie naszej strony oraz na możliwość korzystania z niektórych jej funkcjonalności.

Gwarantujemy, że „cookies”, których używamy mają na celu jedynie poprawę działania serwisu, nie śledzą Użytkownika, nie są wykorzystywane do analizy pod kątem dostarczania Użytkownikowi sprofilowanych reklam lub innych celów marketingowych oraz nie zapisują informacji o stronach, które Użytkownik odwiedził w Internecie.

Uwaga! Na naszej stronie internetowej mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ polhost.co.uk nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych serwisach.

Wyrażenie zgody na przechowywanie plików „cookies” i dostęp do informacji w nich zawartych.

Przechowywanie plików „cookies” i dostęp do informacji w nich zawartych wymaga zgody Użytkownika. Użytkownik może wyrazić zgodę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu. Takim oprogramowaniem jest przeglądarka internetowa. Najczęściej oprogramowanie przeznaczone do przeglądania stron www (przeglądarka internetowa) domyślnie zezwala na przechowywanie plików „cookies” na urządzeniu użytkownika dlatego prosimy o sprawdzenie ustawień swojej przeglądarki. Informacja o zmianie tych ustawień jest przedstawiona poniżej.

Mozilla Firefox

W menu Narzędzia wybierz Opcje, a następnie zakładkę Prywatność. Tam możesz wyłączyć zapisywanie plików cookies w ogóle, bądź usunąć pojedyncze "ciasteczka".

Google Chrome

W menu w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz Narzędzia oraz Wyczyść dane przeglądania... Tam możesz usunąć wszystkie pliki cookies, a także, klikając Więcej informacji, przejść do strony pomocy, z której dowiesz się jak dotrzeć do zaawansowanych ustawień plików cookies.

Internet Explorer

W menu Narzędzia wybierz Opcje internetowe, a następnie zakładkę Prywatność. Suwakiem możesz zmieniać ogólny poziom prywatności. Możesz też określać warunki dla poszczególnych serwisów internetowych po kliknięciu przycisku Witryny.

Opera

Otwórz menu Opera i wybierz Ustawienia, a następnie Wyczyść historię przeglądania... Tam możesz usunąć pliki cookies, a także przejść do szczegółowych ustawień klikając przycisk Zarządzaj ciasteczkami...

Apple Safari

W menu Safari wybierz Preferencje, a następnie zakładkę Prywatność, gdzie możesz zarządzać plikami cookies.